Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim (dodávateľom) a kupujúcim (spotrebiteľom). Riadia sa zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. zákon z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

1. Vymedzenie pojmov a identifikačné údaje prevádzkovateľa

Predávajúcim je: Peter Hrin – Hrám sa, Mateja Bela 2450/31,  911 08  Trenčín, info@hramsa.sk, tel.č. 0910 464 615, IČO: 53169263 DIČ: 1082727602 zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-44764 ktorý kupujúcemu  predáva tovar a výrobky uvedené na svojom eshope.

Kupujúcim  je spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.hramsa.sk (ďalej je „internetový obchod“).

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

2. Platobné a dodacie podmienky

Cenu tovaru je vždy uvádzaná v €. Kúpna cena je  platná v momente vytvorenia objednávky kupujúcim a ten s ňou súhlasí odoslaním objednávky.

Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť platby. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.

V kúpnej cene tovarov, nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

Informácia o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedeným v internetovom obchode platí len v prípade doručenia v rámci územia Slovenskej republiky.

Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu  cenu za tovar a cenu za prepravu tovaru nasledovne:

 • dobierkou pri prevzatí tovaru – platba je splatná pri prevzatí tovaru
 • bezhotovostne platobnou kartou – kupujúci sa riadi pokynmi príslušného poskytovateľa el.platieb.
 • prevodom na bankový účet predávajúceho – platba je splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho

Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť aj náklady spojené s  dodaním tovaru v uvedenej výške.

Predávajúci je vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený buď k dodávanému tovaru alebo je odoslaný prostredníctvom emailu, ktorý uviedol v objednávke sám kupujúci.

Všetok  tovar, ktorý  je skladom bude odoslaný do 2 dní (príp. po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho)

Tovar, ktorý je skladom u dodávateľa je odoslaný do 4-5 pracovných dní.

Tovar, ktorý je na objednávku je dodaný podľa dostupnosti tovaru na sklade u dodávateľa. Pre upresnenie termínu dodania je dobré vopred sa telefonicky informovať. Tovar môže byť odoslaný do 4 – 5 dní prípadne neskôr.

Spôsob dodania a úhrady si určuje v priebehu objednávania tovaru sám kupujúci.

Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Kupujúci je  povinný prevziať tovar  pri dodaní. V prípade zistenia porušenia obalu nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Zodpovednosť za poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

3. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákaznickeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

4. Registrácia

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osob.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

5. Informácia o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Kupujúci má podľa zákona č. 102/2014 Z.z.  v platnom znení právo na odstúpenie  od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.  Tovar musí byť nepoškodený a v pôvodnom obale. Nesmie vykazovať známky používania a znehodnotenia.  Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením kúpnej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene bez dobierky.

Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu  platby  rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné vyplniť a poslať spolu s tovarom a daňovým dokladom vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci zasiela vrátený tovar na doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v bode 1. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladné prijatie formulára emailom prípadne telefonicky. Ak predávajúci  prevzal v súlade s podmienkami uvedenými v prvom odstavci bodu č. 3 tak predávajúci je  povinný  najneskôr  do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť peňažné prostriedky, ktoré prijal od kupujúceho (okrem ceny dopravy)  na účet, ktorý uviedol kupujúci vo formulári na odstúpenie od zmluvy prípadne na adresu uvedenú vo formulári.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

6. Záverečné ustanovenia a orgány dozoru

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  so sídlom v Trenčíne, ulica Hurbanova 59, 911 01  Trenčín.

Odbor výkonu dozoru:

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

email: tn@soi.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín

Súdna 22, 911 01  Trenčín

tel.:032/6509925

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky 

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2021