Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

Kupujúci pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a súhlasí s ním.

Berie na vedomie, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“)

1. Kontrola tovaru pri prevzatí:

1.1. Kupujúcemu odporúčame skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po  prevzatí. Dodatočné reklamácie mechanického a iného poškodenia tovaru nebudú uznané.

U väčšiny potravín je vyznačená minimálna trvanlivosť. Nie je možné reklamovať potraviny už po záručnej dobe. 

1.2. V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom na adrese predávajúceho (uvedené v sekcii kontakty tohto dokumentu).

2. Záručná doba a záručné podmienky:

2.1. Na všetok tovar je záručná doba 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia kupujúcim. Ak je na tovare, návode priloženom k tovaru, prípadne na obale tovaru vyznačená lehota na použitie veci, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).

2.2. Zákazník by sa mal oboznámiť a riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.

2.3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené:

 • prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia;
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa,
 • násilným poškodením tovaru;
 • neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia, ktoré si kupujúci spôsobil sám.

2.4 Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

2.5 Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

2.6  Uplynutím záručnej doby stráca kupujúci možnosť uplatniť si nároky zo zodpovednosti za vady, teda stráca právo na reklamáciu. Je však potrebné dodať, že v prípade výmeny tovaru začína plynúť zákazníkovi nová záručná doba.

3. Spôsob postupu pre reklamácií:

3.1 Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nie je nutné zasielať tovar v originálnom obale. Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamovaný a vrátení tovar vyššej hodnoty doporučujeme kupujúcemu zaslať ako poistený balík. Reklamácia bude začatá iba ak kupujúci splní všetky náležitosti v tomto odseku.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné postupovať nasledovne:

tovar zabaliť a poslať na adresu firmy:
PETER HRIN – Hrám sa
MATEJA BELA 2450/31
911 08  TRENČÍN

spolu s tovarom zaslať protokol o reklamácií, záručný list (doklad o kúpe)

4. Riešenie reklamácie v záručnej dobe

4.1 Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia tovaru a všetkých potrebných dokumentov predávajúcim. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume  a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, resp. písomné odôvodnenie zamietnutej reklamácie.

4.2 Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.3  Spôsob vybavenia reklamácie môže byť – oprava, dodaný nový náhradný diel, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vrátenie peňazí.

4.4 O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom alebo doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie bude ukončené.

4.5 V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vrátená celá suma reklamovaného tovaru kupujúcemu.

4.6 Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
  – bezplatné odstránenie vady tovaru,
  – výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
  – primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  – odstúpiť od zmluvy.

5. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

5.1 ak ide o odstrániteľnú chybu má kupujúci právo, aby bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby

5.2 ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

5.3 reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

6. Mimosúdne riešenie sporov

6.1 Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

6.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

6.3 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

6.4 Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia kupujúceho.

Reklamačný poriadok je v platnosti od 1.2.2021