Usporiadateľom súťaže je:
Hrám sa
Mateja Bela 2450/31
IČO: 53 169 263
DIČ: 1082727602

(ďalej len „usporiadateľ súťaže“)


Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže je možné zúčastniť sa, po splnení podmienok  definovaných týmito pravidlami súťaže.
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí na oficiálnej facebookovej stránke Hrám sa do súťaže, a to prostredníctvom pridania like na našu FB stránku, like na danú súťaž a odpoveďou do komentára pod súťažný príspevok.

Spôsob výberu výhercov:

Usporiadateľ vyžrebuje z účastníkov súťaže výhercu, ktorý získa výhru určenú do súťaže.  Výber  výhercu/výhercov prebehne žrebovaním, ktoré bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do 48 hodín od ukončenia súťaže.

Oznámenie o výhre a odovzdanie výhry:

Výherca bude informovaný o výhre oznámením k jeho komentáru pod súťažným príspevkom a bude požiadaný o oznámenie kontaktných údajov ( meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. číslo za účelom odovzdania/doručenia jeho výhry.
Výherca bude kontaktovaný do 24 hodín odkedy bude o výhre rozhodnuté.

 Usporiadateľ zašle výhru výhercovi prostredníctvom slovenskej pošty najneskôr do 3 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Výherca nie je povinný výhru prijať.
Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov, ktoré boli poskytnuté výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže
z dôvodov spočívajúcich na strane  doručovateľa.
Reklamácie sa na výhry neposkytujú.

Všeobecné podmienky:

Súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook a ani nie je za ňu zodpovedná.  Za všetok priebeh zodpovedá usporiadateľ.
Informácie o účastníkoch súťaže sú poskytované výhradne firme Hrám sa a nie sú poskytované tretím osobám. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať.
Zapojením sa do súťaže berie súťažiaci na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade).
Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na
adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

V Trenčíne, dňa 5.11.2020
Hrám sa
Mateja Bela 2450/31, 911 08 Trenčín
IČO: 53 169 263
DIČ: 1082727602
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-44764