Usporiadateľom súťaže je:
Hrám sa
Mateja Bela 2450/31
IČO: 53 169 263
DIČ: 1082727602

(ďalej len „usporiadateľ súťaže“)

Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže je možné zúčastniť sa, po splnení podmienok definovaných týmito pravidlami súťaže.
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a spĺňa podmienky stanovené v tomto štatúte.  

Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania  o cenu v prípade, ak v lehote trvania súťaže splní podmienky. (komentovanie, označenie osoby). Zapojením do súťaže, súťažiaci vyhlasuje, že spoločnosť Facebook/Instagram voči nemu nemá žiadne záväzky. 

Vyhlasujeme, že súťaž nie je žiadnym spôsobom propagovaná a podporovaná spoločnosťou Facebook/Instagram. Ani nie je  s ňou nijako spojená. 

Spôsob výberu výhercov:

Usporiadateľ vyžrebuje z účastníkov súťaže výhercu, ktorý získa výhru určenú do súťaže.  Výber  výhercu/výhercov prebehne žrebovaním, ktoré bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do 48 hodín od ukončenia súťaže.

Oznámenie o výhre a odovzdanie výhry:

Výherca bude informovaný o výhre oznámením k jeho komentáru pod súťažným príspevkom a bude požiadaný o oznámenie kontaktných údajov ( meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. číslo za účelom odovzdania/doručenia jeho výhry.
Výherca bude kontaktovaný do 24 hodín odkedy bude o výhre rozhodnuté.

Usporiadateľ zašle výhru výhercovi prostredníctvom slovenskej pošty najneskôr do 3 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Výherca nie je povinný výhru prijať.
Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov, ktoré boli poskytnuté výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane  doručovateľa.
Reklamácie sa na výhry neposkytujú.

Všeobecné podmienky a ochrana osobných údajov:

Informácie o účastníkoch súťaže sú poskytované výhradne firme Hrám sa a nie sú poskytované tretím osobám. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Zapojením sa do súťaže berie súťažiaci na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade zasielania výhry poštou).
Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na
adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž ukončiť resp. odvolať a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu resp. odvolanie súťaže usporiadateľ vyhlási na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže. 

V Trenčíne, dňa 5.11.2020
Hrám sa
Mateja Bela 2450/31, 911 08 Trenčín
IČO: 53 169 263
DIČ: 1082727602
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-44764